ประวัติ

พระมหาชาญยุทธ วีรยุทฺโธ ผู้ก่อตั้ง
เมือ่วันที่ 19 กรกฏาคม 2557(คศ.2014)
พระมหาชาญยุทธ วีรยุทโธ
มรณะภาพ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
คณะกรรมการ และคณะพระสงฆ์
สืบทอดเจตนารมณ์ สร้างพุทธสถานอนุสรณ์
ให้กับชุมชนชาวพุทธในปารีส ได้ศึกษา และบำเพ็ญ
กุศล สืบทอดวัฒนธรรมคน ไทย – ลาว -เวียตนาม – เขมร
ชาวฝรั่งเศส และคนทั่วยุโรป

ที่อยู่ติดต่อที่วัด