ถวายพระไตรปิฏก

ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมเจียบ ที่ได้มอบถวายพระไตรปิฎก แก่ทางวัดพุทธนานาชาติ ขออานิสงค์ผลบุญจงเกิดมีแก่เจ้าภาพให้มีสติปัญญา เฉียบแหลม ขอให้มีอายุ วัณณะ สุขะ พละ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด จงสมดังปรารถนาทุกประการเทอญ